Prejeta odločba o potrditvi SLR in LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Obveščamo, da smo dne 13. 9. 2016 prejeli težko pričakovano odločbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z odločbo je potrjena Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.826.470,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop CLLD, nadgradnja programa LEADER). Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika Polana v programskem obdobju 2014–2020.
V Sloveniji je bilo do sedaj potrjenih 10 Lokalnih akcijskih skupin. Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju, je Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA.

Cilj izvajanja CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi ter dopolnjevanju strategije ter vas tudi v nadaljevanju vabimo k aktivnemu pristopu izvajanja lokalnega razvoja.


_______________________________________________________________________________________________
Odprto članstvo LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2014-2020

Člani LAS so podpisniki Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine »LAS Pri dobrih ljudeh 2020« in osebe, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo družbeniki LAS kot družbe.

K lokalnemu partnerstvu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 lahko kadarkoli naknadno pristopi:
- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
- pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi in tako k lokalnem partnerstvu LAS Pri dobrih ljudeh 2020, mora vodilnemu partnerju posredovati pristopno izjavo v kateri izjavi, da pristopa k tej pogodbi in da sprejema pravice in obveznosti članov LAS, ter izjavi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za naknaden pristop k pogodbi. Izjavo naj oseba pošlje na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče.


Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi in tako k lokalnem partnerstvu LAS Pri dobrih ljudeh 2020, postane članica oziroma član LAS (v nadaljevanju član) in s tem družbenik LAS kot družbe, ko Upravni odbor s sklepom potrdi, da izpolnjuje pogoje za pristop.

S potrditvijo Upravnega odbora, da oseba izpolnjuje pogoje za pristop k tej pogodbi, ta oseba brez spremembe te pogodbe postane član LAS in pridobi položaj stranke te pogodbe in s tem družbenika LAS kot družbe, ki je enakopraven ostalim članom oziroma družbenikom LAS.

_________________________________________________________________________________________
Organi LAS Pri dobrih ljudeh 2020

SKUPŠČINA
PREDSEDNIK
PODPREDSEDNIK
UPRAVNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
OCENJEVALNA KOMISIJA
VODILNI PARTNER

__________________________________________________________________________________________
Podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2014-2020 ter ustanovna Skupščina LAS Pri dobrih ljudeh 2020


VABILO
ZAPISNIK
PARTNERSKA POGODBA


_________________________________________________________________________________________________________________
V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh objavljajo


ki deluje na območju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh vabi vse zainteresirane obstoječe partnerje LAS iz programskega obdobja 2007 - 2013 kot tudi nove zainteresirane partnerje, k sodelovanju v LAS za novo programsko obdobje 2014 - 2020.

LAS Pri dobrih ljudeh bo tudi v novem programskem obdobju organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa CLLD) na območju Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Partnerstvo v LAS bo sestavljeno po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju LAS Pri dobrih ljudeh iz vrst:
• javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne inštitucije),
• ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje podjetniki, zadruge in drugi gospodarski subjekti) ter
• zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter kmetje in drugi posamezniki).

V kolikor želite ostati oz. postati partner Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh v programskem obdobju 2014 – 2020, vas prosimo, da izpolnite pristopno izjavo!


Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Pri dobrih ljudeh vas prosimo, da nam pristopne izjave posredujete najpozneje do 10. avgusta 2015 na naslov:
LAS Pri dobrih ljudeh, Ravenska cesta 30, 9231 Beltinci.

Včlanitev v LAS bo sicer možna tudi po poteku navedenega roka, kajti javni poziv za članstvo v LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014-2020, vendar pa je zaradi priprave aktov LAS in samega formiranja LAS zaželeno, da se čim več članov pridruži LAS že v tej ustanovni fazi.

Več informacij lahko pridobite na telefonski številki 02 538 16 64 ali na elektronskem naslovu las.pridobrihljudeh@gmail.com.
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se