Aktualno

Dogodek KLUBA 65+ Ljutomer!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na prvi dogodek KLUBA 65+ Ljutomer, ki bo v četrtek, 28.4.2016, ob 9.00 uri,
v prostorih Društva upokojencev ...

Dogodek KLUBA 65+ Razkrižje!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na dogodek KLUBA 65+ Razkrižje, ki bo v sredo, 20.4.2016, ob 16.00 uri,
v Knjižnici in čitalnici Razkrižje. ...
Upravljalec LAS Pri dobrih ljudeh:

Bistra hiša  Martjanci

Smart House Martjanci


Martjanci 36
9221 Martjanci


PREDSTAVITEV LOKALNO AKCIJSKE SKUPINE
»LAS Pri dobrih ljudeh«


Kaj je LAS

Ime in sedež LAS

Podatki o registraciji in oblika organiziranosti

Velikost območja LAS

Opredelitev LAS glede na statistične regije

Sestava organov LAS

Vloga in naloge v LAS

Upravljalec LAS

Kaj je LAS

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov. Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev kmetijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju in kakovost življenja.


Ime in sedež LAS
LAS posluje z imenom: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »LAS Pri dobrih ljudeh«
Skrajšano ime se glasi: LAS Pri dobrih ljudeh
Ime LAS v angleškem prevodu je: LOCAL ACTION GROUP (LAG) »With the kind people«
Sedež LAS: Ravenska cesta 30, 9231 Beltinci.

Podatki o registraciji in oblika organiziranosti
Ustanovitveni akt LAS Pri dobrih ljudeh je Konzorcijska pogodba o ustanovitvi lokalno akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh, ki je bila podpisana 11. decembra 2008 s strani 26 članov.
LAS ni pravna oseba. Je družba (societas) po obligacijskem pravu, za katero se subsidiarno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika – OZ (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 in 40/07).

Velikost območja LAS
V LAS Pri dobrih ljudeh se nahajajo naslednje občine: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik/ Dobronak, Kobilje, Lendava/ Lendva, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Skupna površina območja LAS Pri dobrih ljudeh tako znaša 319,1 km2. Površina posamezne občine se nahaja v spodnji tabeli .
 
OBČINA POVRŠINA OBČINE V km2
Beltinci
Črenšovci
Dobrovnik/ Dobronak
Kobilje
Lendava/ Lendva
Odranci
Turnišče
Velika Polana
SKUPAJ
62,2
33,7
31,1
19,7
123,0
6,9
23,8
18,7
319,1
(Vir: Statistični letopis 2007, Pregled občin in njim pripadajočih prostorskih enot, ter hišnih številk, 1.1.2007)

Opredelitev LAS glede na statistične regije
LAS Pri dobrih ljudeh spada v Pomursko statistično regijo, katera je sestavljena iz 26 občin, velika je 1.337 km2 in ima skupaj 120.875 prebivalcev. Po velikosti zajema LAS 23,87% celotnega ozemlja Pomurja ter 26,40 % prebivalstva, ki živi na ozemlju Pomurske statistične regije (Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva leta 2002 in Slovenske regije v številkah, Ljubljana 2007).

Območje »LAS Pri dobrih ljudeh« v statistični regiji PomurjeSestava organov LAS
Organi LAS Pri dobrih ljudeh so:
• skupščina LAS - organ upravljanja LAS (31 članov)
• razvojni svet LAS - organ odločanja v LAS (8 članov, zagotovljeno tripatitno partnerstvo, pri čemer je vsaj 50% predstavnikov iz ekonomskega in civilnega sektorja),
• nadzorni odbor - organ nadziranja LAS (3 člani LAS ),
• upravljalec LAS - projektni manager LAS,
• finančna služba LAS - finančni organ LAS.

Vloga in naloge v LAS

Sestava in naloge LAS
• LAS je odprta oblika prostovoljnega interesnega sodelovanja. Vanj enakopravno vstopajo predstavniki javnega sektorja, ekonomskega sektorja in civilne družbe.
• Ključne naloge LAS so:
• priprava in izvajanje lokalne razvojne strategije (v nadaljevanju strategije ) za celosten in usklajen razvoj območja,
• priprava in izvajanje preglednega in objektivnega načina nabora, ocenjevanja in izbora predlaganih projektov za izvajanje strategije,
• spremljanje, vrednotenje in poročanje o delovanju LAS in izvajanju strategije,
• animiranje in sprotno informiranje prebivalcev in drugih akterjev na podeželju,
• izobraževanje, usposabljanje in svetovanje članom LAS in ostalih prebivalcev,
• usklajevanje s strokovnimi institucijami,
• zagotavljanje podpore izvajanju projektov in projektnega managementa,
• iskanje in zagotavljanje finančnih virov za izvajanje aktivnosti in projektov.

Naloge LAS so usmerjene na:
• spodbujanje celostnega razvoja območja skladno z načeli trajnostnega razvoja,
• animacijo in usposabljanje prebivalcev in drugih akterjev za potrebe celostnega razvoja podeželja,
• ohranjanje in razvoj kulturnih in naravnih danosti kot pomembnih potencialov podeželskega prostora,
• spodbujanje varovanja okolja in krajine,
• razvoj, dvig kakovosti in organizirano trženje lokalno tipičnih produktov podeželja,
• krepitev podjetniških dejavnosti in povečanje delovnih mest na podeželju,
• povezovanje sektorjev za uspešnejšo promocijo podeželja in trženje produktov,
• krepitev sonaravnega kmetovanja in gospodarjenja s prostorom,
• ohranjanje in aktiviranje lokalne kulturne dediščine in njeno vključevanje v razvoj,
• spodbujanje in podpora društvenemu življenju in povezovanju na podeželju,
• krepitev raznovrstnega sodelovanja znotraj območja in z drugimi območji,
• krepitev identitete in prepoznavnosti območja,
• podpiranje delovanja mladih, žensk in starejših,
• organizacijo in koordinacije izobraževalnih ukrepov,
• izmenjavo in sodelovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami in območji,
• aktivno vključevanje v nacionalno in evropsko mrežo za izmenjavo in posredovanje izkušenj podeželskih akterjev,
• razvojne strategije,
• priprava in uvajanje inovativnih pristopov pri razvoju podeželja.

Upravljalec LAS
Za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog LAS je razvojni svet LAS Pri dobrih izbral upravljalca LAS Bistro hišo Martjanci – Smart House Martjanci.

Upravljalec LAS mora izpolnjevati zahtevane kadrovske, prostorske in druge pogoje za strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS.

Upravljalec LAS opravlja za LAS zlasti naslednje naloge:
• organizira delovanje LAS,
• sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije,
• skrbi za izvajanje lokalne razvojne strategije,
• izvaja strokovno svetovanje nosilcem projektnih idej in zbira projektne ideje,
• skrbi za učinkovito in sprotno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi člani LAS,
• sodeluje s partnerji na terenu in institucijami na različnih ravneh pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov in investicij,
• pripravlja in vodi projekte ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem,
• sodeluje, svetuje in izvaja projekte medregionalnega in mednarodnega sodelovanja med LAS,
• pripravlja promocijsko gradivo in izvaja promocijo LAS in razvoja podeželja,
• izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev in drugih subjektov,
• izvaja usposabljanje in izobraževanje,
• kontaktira z LEADER pisarno in drugimi strokovnimi institucijami in ustanovami,
• pripravlja gradiva in organizira seje razvojnega sveta in skupščine LAS,
• pripravlja poročila za organe LAS in LEADER pisarno,
• zagotavlja strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru LAS,
• pripravlja zapisnike sej organov LAS in vodi arhiv LAS,
• opravlja druge naloge, ki mu jih poverita skupščina in razvojni svet LAS ter so določene s pravili delovanja in posebno pogodbo z LAS.
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se